Rijschool PJ de Groot respecteert de privacy van haar leerlingen, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekken tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

ARTIKEL 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”):
Rijschool PJ de Groot, gevestigd te Havenstraat 8, 8811 HG Ried, Kvk-nummer: 81228961.

ARTIKEL 2 – De verwerking van persoonsgegeven
1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Rijschool PJ de Groot. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator of een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen kenmerkend voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

  • Naam
  • Geslacht 
  • Adresgegevens
  • E-mailadres(sen/telefoonnummer(s)
  • Bankrekeningnummer(s)
  • BSN
  • Geboortedatum/leeftijd

ARTIKEL 3 – Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  • Onze leerlingenadministratie
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

ARTIKEL 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

ARTIKEL 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft U recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via pietjan@rijschoolpjdegroot.nl.
2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt U antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

ARTIKEL 6 – Wettelijke verplichtingen
in geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan U wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegeven nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan het verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

ARTIKEL 7 – Commerciële aanbiedingen
1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, waanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien U deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt U een mail naar het volgende adres: pietjan@rijschoolpjdegroot.nl.
2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke commerciële doeleinden.

ARTIKEL 8 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

ARTIKEL 9 – Toeppasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vesting plaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

ARTIKEL 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt U zich richten tot: Rijschool PJ de Groot, pietjan@rijschoolpjdegroot.nl, 0621451223.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 09-01-2021 tot nader order.